VŠEOBECNÉ PODMÍNKY REZERVACE SLUŽEB

 

Tyto Všeobecné podmínky rezervace služeb (dále jen „Podmínky“) stanovují podmínky rezervace níže uvedených kosmetických služeb v prodejnách společnosti Sephora s.r.o., IČO: 264 91 788, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85605 (dále jen „my“ nebo „Sephora“).

ČLÁNEK 1 - PŘEDMĚT

1.1 Společnost Sephora nabízí přímo a/nebo prostřednictvím třetích stran svým zákazníkům kosmetické služby (denní, večerní a slavnostní líčení, péče o pleť, úprava obočí – Brow Bar a další), které poskytuje ve vybraných prodejnách společnosti Sephora (dále jen „Služby“).

1.2 Rezervací Služeb zákazník Sephora výslovně souhlasí s těmito Podmínkami a bere na vědomí naše Zásady nakládaní s osobními údaji a soubory cookies, které popisují, jak Sephora využívá informace, které o zákaznících shromažďuje, a to i v souvislosti s rezervací Služeb, a Všeobecné podmínky používání internetových stránek www.sephora.cz a www.m.sephora.cz (dále společně jen „Internetové stránky“).

ČLÁNEK 2 - PODMÍNKY REZERVACE SLUŽEB

2.1 Služby lze rezervovat vyplněním interaktivního formuláře na našich Internetových stránkách, který je přístupný v sekci Obchody a služby nebo kontaktováním zvolené prodejny Sephora telefonicky na telefonním čísle pro tyto účely zveřejněném na našich Internetových stránkách a/nebo osobní rezervací termínu Služby ve vybrané prodejně Sephora.

2.2 Při žádosti o rezervaci má zákazník možnost aktivovat si upozornění e-mailem nebo SMS a obdržet automatickou upomínku zvolenou cestou s podrobnostmi o své rezervaci.

2.3 Po úspěšné rezervaci termínu obdrží zákazník automaticky na zadanou e-mailovou adresu potvrzující e-mail s rekapitulací rezervované Služby, rezervovaného času a místa jejího poskytnutí a konečné ceny Služby vč. DPH, jakož i další pokyny a doporučení v závislosti na druhu rezervované Služby.

ČLÁNEK 3 - PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Obecné podmínky

3.1 Zákazník se zavazuje dostavit do prodejny Sephora, v níž má dojít k poskytnutí rezervované Služby, nejpozději 5 minut před rezervovaným termínem. Upozorňujeme, že potvrzujícím e-mailem mohou být zákazníkovi doručeny dodatečné pokyny a doporučení v závislosti na vybraném druhu rezervované Služby (např. přijít na rezervovanou schůzku bez make-up a/nebo provést den před plánovaným poskytnutím Služby peeling a aplikovat osvědčenou hydratační masku ad.). Při nedodržení těchto dodatečných pokynů a doporučení nemůže být zaručen výsledek zákazníkem rezervovaných Služeb ze strany Sephora.

3.2 Služby nemohou být s ohledem na zdraví našich zákazníků a zaměstnanců zákazníkovi poskytnuty, pokud zákazník trpí jakoukoliv formou infekčních kožních onemocnění, například opar, pásový opar, impetigo, akné, zarděnky a/nebo respiračním onemocněním a/nebo byla-li zákazníkovi nařízena karanténa nebo pokud byl zákazník v kontaktu s nakaženou osobou. Zákazník se ve všech výše uvedených případech zavazuje bezodkladně kontaktovat telefonicky vybranou prodejnu Sephora s žádostí o změnu rezervovaného termínu Služby.

3.3 Platba za Službu se provádí v prodejně Sephora jakýmkoli platebním prostředkem, který obchod přijímá. Informace o skutečnosti, že vybraná Služba je zpoplatněna, jakož i konečná cena vč. DPH za poskytnutí Služby, je zákazníkovi transparentně sdělena již v průběhu rezervace Služby a také v potvrzujícím e-mailu, který je zákazníkovi zaslán po úspěšném dokončení rezervace Služby.

3.4 Zákazník má také možnost rezervovat si Služby, které nejsou zpoplatněny, a to v závislosti na jejich dostupnosti v jednotlivých prodejnách Sephora. Tyto Podmínky se vztahují i na Služby poskytované bezplatně.

Minimální věk

3.5 Služby je možné poskytovat zákazníkům starším 18 let a zákazníkům, kteří ke dni poskytnutí rezervované Služby nedovršili zletilosti, pouze při splnění následujících podmínek:

  • zákazník mladší 16 let se musí dostavit v doprovodu svého zákonného zástupce; a
  • zákazník ve věku od 16 do 18 let se musí dostavit v doprovodu svého zákonného zástupce, nebo musí předložit pracovníkovi Sephora písemný souhlas svého zákonného zástupce s poskytnutím rezervované Služby.

Zvláštní podmínky pro poskytování služby barvení obočí / Brow Bar (Benefit)

3.6 Pokud zákazník nepodstoupil v posledních 12 měsících službu barvení obočí Brow Bar (Benefit) před rezervovaným termínem barvení obočí Brow Bar (Benefit), je před jeho provedením nutné provést předběžný test tolerance. Zákazník se musí dostavit do prodejny vybrané při rezervaci nejméně 48 hodin před schůzkou, aby byl proveden test alergie na barvu.

3.7 U služeb Brow Baru (Benefit) se u zákazníků mladších 16 let provádí pouze úprava obočí pomocí pinzety. U osob mladších 16 let se neprovádí úprava obočí voskem ani barvení obočí.

ČLÁNEK 4 - ZMĚNA A ZRUŠENÍ REZERVACE SLUŽBY

4.1 Zákazník má možnost kdykoli změnit nebo zrušit rezervaci Služby, a to:

  • kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu s potvrzením rezervace Služby; nebo
  • kontaktováním zvolené prodejny Sephora telefonicky na telefonním čísle pro tyto účely zveřejněném na našich Internetových stránkách.

4.2 Bude-li vybraná prodejna Sephora nucena ve výjimečných případech z organizačních, technických nebo jiných důvodů zrušit zákazníkem rezervovaný termín Služby, zákazník bude o této skutečnosti kontaktován co nejdříve e-mailem nebo telefonicky.

ČLÁNEK 5 - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Osobní údaje uvedené zákazníkem v rezervačním formuláři jsou určeny pro použití společností Sephora za účelem poskytnutí Služby zákazníkovi. Má-li být Služba zákazníkovi poskytnuta prostřednictvím externího poskytovatele kosmetických služeb – třetí strany, mohou být osobní údaje uvedené zákazníkem v rezervačním formuláři poskytnuty této třetí straně, a to výlučně pro účely poskytnutí Služby zákazníkovi. V souvislosti s rezervací zákazníka prostřednictvím rezervačního formuláře dochází ke zpracovávání osobních údajů ze strany provozovatele rezervačního formuláře, kterým je společnost Booxi Inc., se sídlem 5455 Gaspe Ave, Montreal, Quebec, H2T 3B3, Canada. Společnost Sephora se však v těchto případech zavazuje přijmout veškerá opatření vhodná pro zajištění ochrany předávaných osobních údajů zákazníka.

5.2 Pokud se chcete blíže seznámit s postupy, které používáme při shromažďování, používání a předávání Vašich osobních údajů a o Vašich právech, přečtěte si, prosím, naše Zásady nakládaní s osobními údaji a soubory cookies.

ČLÁNEK 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Společnost Sephora si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Pokud se společnost Sephora rozhodne tyto Podmínky změnit, zveřejní novou verzi podmínek používání na Internetových stránkách. Rezervace Služby v obchodě se řídí Podmínkami platnými v době vytvoření rezervace Služby.

Částečná neplatnost

6.2 Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek považováno za neplatné a/nebo je za takové prohlášeno ze zákona, jiného právního předpisu nebo v důsledku konečného rozhodnutí příslušného soudu, ostatní ustanovení si nadále zachovávají svou právní sílu a rozsah.

Mimosoudní řešení sporů

6.3 Případné spory mezi společností Sephora a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz), či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Rozhodné právo a příslušnost soudu

6.č Právní vztahy mezi společností Sephora a zákazníkem se řídí českým právem. Každý spor týkající se existence, interpretace, výkonu nebo porušení smlouvy uzavřené mezi společností Sephora a zákazníkem, a to i v případě více žalovaných, bude v případě, že nebude dosaženo smírné dohody, řešen ve výhradní kompetenci příslušných českých soudů za použití právní úpravy dle českého občanského soudního řádu.

Verze z 16. března 2023