Právní informace a všeobecné podmínky používání webových stránek

 

1- Právní informace

Editor: Webové stránky Sephora jsou vytvořeny a editovány společností s ručením omezeným Sephora s.r.o., se základním kapitálem 63 200 000,- Kč (dále jen «Sephora»). Sephora je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85605 a její sídlo se nachází na adrese:

Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000, Česká republika
Tel.: +420221719900
E-mail: zakaznickyservis@sephora.cz
Generální ředitel: Katarzyna Bielecka
DIČ: CZ26491788
IČ: 26491788
Poskytovatelem webových stránek je společnost Demandware LLC, se sídlem 5 Wall Street, Burlington, MA 01803 USA, registrovaná v Delaware pod číslem 3765916 (DE company number). Telefonní číslo: +1 (888) 553 9216. Korespondenční adresa: Demandware, LLC, C/o Salesforce, Landmark na One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA, 94105 USA.
Hosting webových stránek je poskytován společností Salesforce.com France SAS, sídlo společnosti: 3 Avenue Octave Gréard 75007 Paris a tel.č.: 01 72 10 94 00

2- Všeobecné podmínky používání

2.1. Předmět webových stránek

Webové stránky Sephora (dále jen "Stránky") slouží jako e-shop, který nabízí k prodeji parfémy, kosmetické výrobky a příslušenství uživatelům internetu nebo návštěvníkům Stránek. Tyto Stránky jsou přístupné na internetové adrese:www.sephora.cz, jakož i na adrese m.sephora.cz prostřednictvím aplikace optimalizované pro mobilní telefony.

2.2 Osobní údaje a Cookies

Sephora na Stránkách shromažďuje osobní údaje. Podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na Stránkách v dokumentu « Osobní údaje & Cookies ». Zákazníci jsou informováni o tom, že Sephora registrovala zpracování osobních údajů zákazníků u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů (reg. č. 00022658).

2.3. Duševní vlastnictví

2.3.1. Stránky

Stránky, stejně jako každý software s nimi nezbytně používaný, mohou obsahovat důvěrné informace, jakož i údaje podléhající ochraně práva duševního vlastnictví. A proto jsou, pokud není uvedeno jinak, autorská práva k těmto dokumentům a veškerá data jakéhokoliv druhu obsažená na Stránkách a každý prvek Stránek (obrázky, ilustrace, zvuky, texty, grafické prvky, dokumenty…), včetně programů, databází a newsletterů, výhradním vlastnictvím Sephory či jiné společnosti ze skupiny, do níž Sephora patří (dále jen «Obsah»), s tím, že tato nepostupuje jakékoliv licence nebo práva kromě samotného práva navštívit Stránky. Částečné nebo úplné napodobování Obsahu je povoleno výhradně pro informativní účely osobního a soukromého využití, veškeré reprodukce a používání pořízených kopií pro jiné účely, ať už v jakékoliv formě, je výslovně zakázáno. Je rovněž zakázáno kopírovat, pozměňovat a vytvářet odvozená díla, skládat je a rozebírat (s výjimkou případů upravených zákonem), prodávat, udělovat, poskytovat podlicence nebo převádět jakýmkoliv způsobem jakákoliv práva vztahující se k Obsahu. Je zároveň zakázáno pozměňovat celý Obsah nebo jeho část, a to především pokud jde o software, nebo používat pozměněné programové verze zejména za účelem získání nepovoleného přístupu ke službám a získání přístupu na Stránky jiným možným prostředkem než je rozhraní poskytované návštěvníkům za tímto účelem Sephorou.

2.3.2. Značky

Sephora S.A., IČ 393 712 286 000 78, zapsaná v Obchodním rejstříku společností v Nanterre pod číslem B 393 712 286, se sídlem 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-seine, Francie (dále jen «Sephora S.A.») je vlastníkem značky Sephora a jejích log.

2.4. Chování návštěvníků

Každý návštěvník používající internet odpovídá za respektování a vhodné nakládání s právy ostatních uživatelů internetu.

Z tohoto titulu návštěvník, který vstupuje na Stránky, nesmí zejména :
- nahrávat na Stránky, zobrazovat, zasílat elektronickou poštou nebo předávat jakýmkoliv jiným způsobem nezákonný, poškozující, vyhrožující, urážlivý, obtěžující, trestný, hanlivý, vulgární, obscénní obsah, nebo obsah odporující dobrým mravům, který působí újmu na soukromí určité osoby, včetně jeho práva na dobré jméno, či odporný, nezdvořilý nebo šokující obsah z hlediska rasového, etnického nebo jiného;
- nahrávat na Stránky, zobrazovat, zasílat elektronickou poštou nebo předávat jakýmkoliv jiným způsobem reklamní nebo propagační podklady, které nejsou vyžádány nebo ani nejsou povoleny, «reklamní tiskoviny», «klamavé informace», «mailingy» nebo jakékoliv jiné formy vybízení;
- nahrávat na Stránky, zobrazovat, zasílat elektronickou poštou nebo předávat jakýmkoliv jiným způsobem veškeré prvky obsahující softwarové viry nebo jiné kódy, soubory nebo informatické programy vytvořené pro přerušování, ničení, nebo omezování funkčnosti veškerých softwarů nebo hardwarů nebo telekomunikačních zařízení;
- narušovat nebo přerušovat chod Stránek nebo serverů či sítí připojených na Stránky nebo porušovat požadavky, postupy, pravidla nebo předpisy sítí připojených na Stránky;
- snažit se narušovat služby jakéhokoliv uživatele, poskytovatele, nebo sítě, což zahrnuje, aniž by tento výčet byl vyčerpávající, vystavování Stránek, vytváření přetížení, zahlcení serveru, přeplnění e-mailové schránky nebo také falšování záhlaví balíčku informací protokolu TCP/IP nebo jakékoliv jiné informativní části záhlaví, která se nachází u každého emailu;
- snažit se o přístup k datům, která nejsou určena návštěvníkovi, nebo vstupovat na jiný server/účet, na který nemá návštěvník povolený přístup;
- snažit se zjišťovat, zkoumat nebo zkoušet zranitelnost systému nebo sítě nebo nějakým způsobem ohrožovat bezpečnostní nebo identifikační opatření bez předchozího povolení;
- přisvojovat si neoprávněně totožnost jiné osoby;
- provádět nezákonnou činnost nebo jakoukoliv jinou činnost, která by byla na újmu práv Sephory nebo jejích dodavatelů, partnerů, distributorů, oznamovatelů nebo každého jiného návštěvníka, nebo k tomu navádět třetí osobu;
- předávat nebo přenášet (a to jakýmkoliv možným způsobem) informace nebo odvozené programy Stránek, zejména do jiných zemí nebo některým cizím státním příslušníkům v rozporu s tuzemskými či mezinárodními zákony a předpisy.

Každý návštěvník uznává globální povahu internetové sítě a zavazuje se, že bude dodržovat veškerá národní i mezinárodní pravidla a postupy, které se týkají chování na internetu a obsahu na něm přijatelném, a zejména veškeré platné zákony týkající se přenosu technických dat.

Kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu může Sephora bez předchozího upozornění použít kterýkoliv prostředek umožňující ukončení používání Stránek návštěvníkem nebo jakékoliv služby Sephory v případě jednání porušujícího tyto podmínky používání, aniž by bylo dotčeno právo na odškodnění, které si Sephora vyhrazuje požadovat po návštěvníkovi v případě nedodržování Všeobecných podmínek používání Stránek.

2.5. Odpovědnost

2.5.1 Přístup a fungování Stránek

Je záležitostí každého návštěvníka, aby použil takové informační a telekomunikační prostředky, které umožňují přístup na Stránky Sephory, a měl potřebné znalosti k používání internetu a přístupu na Stránky. Náklady na připojení a vybavení, které jsou spojené s přístupem na internet a použití Stránek Sephory, si návštěvník hradí sám.

Návštěvník používá Stránky na vlastní riziko a nebezpečí. Sephora nemůže být odpovědná za žádnou škodu, která by návštěvníkovi mohla vzniknout v důsledku užívání Stránek. Kromě toho SEPHORA ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ ŠKODY BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINY, DŮVODY, PŮVOD, POVAHU NEBO DŮSLEDKY, A TO ZEJMÉNA ZA NÁKLADY, KTERÉ MOHOU PLYNOUT Z NABYTÍ ZBOŽÍ NABÍZENÉHO NA STRÁNKÁCH, ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU KLIENTELY, DAT NEBO JAKÉKOLIV JINÉ ZTRÁTY NEHMOTNÉHO MAJETKU, K NIMŽ MŮŽE DOJÍT Z DŮVODU PŘÍSTUPU KOHOKOLIV NA STRÁNKY NEBO TAKÉ Z NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU NA NĚ NEBO Z DŮVĚRY DANÉ JAKÉKOLIV INFORMACI, PŘÍMO NEBO NEPPŘÍMO VYCHÁZEJÍCÍ ZE STRÁNEK.

2.5.2 Omezení odpovědnosti

Stránky obsahují informace pocházející od třetích osob a odkazy na jiné internetové stránky. Sephora nekontroluje správnost těchto informací ani jejich obsah. Z tohoto důvodu nemůže být Sephora v žádném případě odpovědná za škody vyplývající z používání, přístupu nebo neschopnosti používat tyto informace třetích osob, stejně tak nemůže odpovídat za obsah ostatních internetových stránek. Sephora nemůže poskytovat žádnou záruku, ani implicitní ani explicitní, zejména co se týká integrity, přesnosti, aktuálnosti, nefalšování, dostupnosti, důvěrnosti, nebo úplnosti informací, produktů, příslušenství nebo služeb, které se objevují na Stránkách, ani za odpovídající využití, které s tím má návštěvník v úmyslu provést.

Jakákoliv stížnost ze strany návštěvníka vůči Sephoře musí být podána do šesti měsíců od události, která je předmětem stížnosti.

2.6. Všeobecná ustanovení

2.6.1. Změny

Sephora si vyhrazuje možnost měnit a aktualizovat Všeobecné podmínky používání («VPP») bez předchozího upozornění. Sephora doporučuje každému návštěvníkovi, aby si pravidelně VPP četl a mohl se tak s případnými změnami seznámit. Používání Stránek podléhá té verzi VPP, která je platná a účinná v momentu jejich použití.

2.6.2. Celistvost podmínek

Pokud by se některé ustanovení těchto VPP stalo neplatné z důvodu změn zákonů, předpisů nebo soudních rozhodnutí, nebude to mít žádným způsobem vliv na platnost a dodržování ostatních ustanovení VPP.

2.6.3. Rozhodné právo

Tyto VPP se řídí českým právem.

PŘÍPADNÉ SPORY, KTERÉ VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, SMLUVNÍHO VÝKLADU, PROVÁDĚNÍ NEBO ZRUŠENÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY MEZI SEPHOROU A NÁVŠTĚVNÍKEM, A TO I V PŘÍPADĚ PLURALITY ŽALOVANÝCH, BUDOU, POKUD NEDOJDE KE SMÍRU, ŘEŠENY PŘÍSLUŠNÝMI SOUDY ČESKÉ REPUBLIKY. TATO DOLOŽKA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI SE UPLATNÍ I V PŘÍPADĚ PLURALITY ŽALOVANÝCH NEBO ŽALOB PODANÝCH V SOUVISLOSTI SE ZÁRUČNÍMI STÍŽNOSTMI, A TO I V PŘÍPADECH PŘEDBĚŽNÝCH OPATŘENÍ NEBO JEJICH VÝKONU NEBO V PŘÍPADĚ ŘÍZENÍ ZAHÁJENÝCH NA NÁVRH.

V případě jakýchkoliv dotazů a informací můžete kontaktovat Zákaznický servis v České republice na telefonním čísle 800 200 111 (za cenu místního hovoru) v otevírací době Zákaznického servisu uvedené v rubrice «Kontaktujete nás» na Stránkách Sephory.

Verze ze dne 15/7/2016