PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU – UNLIMITED

 

1. ÚČEL

Věrnostní program Sephora (dále jen „Věrnostní program“) je regionální věrnostní program vytvořený společností SEPHORA SAS, se základním kapitálem 78 256 500 eur, se sídlem na adrese: 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, ref. č. RCS (obchodní rejstřík): Nanterre 393 712 286 (dále jen „společnost Sephora SAS“), a spravovaný na místní úrovni každým místním subjektem SEPHORA v rámci regionálního programu v zemi své působnosti (dále jen „Sephora“).

Místní subjekty Sephora v rámci regionálního Věrnostního programu jsou uvedeny v Příloze 2 (dále jen „Věrnostní zóna“). Veškeré informace týkající se místního subjektu Sephora ve vaší zemi, včetně všech specifik Programu ve vaší zemi, jsou k dispozici v přílohách.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se uzavírají mezi členy Věrnostního programu (dále jen „Členové“) a subjektem Sephora v zemi, kde se Členové do Věrnostního programu přihlásili (dále jen „Zúčastněný subjekt“), a vymezují podmínky, za kterých Členové Věrnostní program využívají.

OP jsou přístupné v jazyce země, ve které se Člen přihlásil do Věrnostního programu, a to kdykoli v elektronické podobě prostřednictvím odkazu na webových stránkách Zúčastněného subjektu a ve všech prodejnách v papírové podobě.

2. ČLENSTVÍ V PROGRAMU

Věrnostní program je vyhrazen pro osoby starší 16 let, které potvrdily svůj souhlas s OP a sdělily osobní údaje požadované v přihlašovacím formuláři a v článku 5 těchto OP.

Členství v programu nevyžaduje žádné nákupy a je zcela zdarma. Je omezeno na jedno členství pro jednu fyzickou osobu a na jednu e-mailovou adresu (stejné příjmení, jméno, e-mailová adresa).

Pokud společnost Sephora zjistí, že stejná osoba vlastní více věrnostních účtů, vyhrazuje si právo sloučit všechny údaje, body a další výhody Člena do jednoho věrnostního účtu a ostatní účty deaktivovat.

Společnost Sephora si vyhrazuje právo kdykoli si vyžádat identifikační údaje osoby, která má zájem přihlásit se nebo se již přihlásila do věrnostního programu, zejména v případě homonymie.

Osoba se může přihlásit k Věrnostnímu programu ve své zemi na webových stránkách společnosti Sephora, v mobilní aplikaci (dostupné pro iOS a Android) a v prodejnách v dané zemi. Při vstupu do Věrnostního programu je Člen vyzván, aby vyplnil své osobní údaje na webových stránkách, v mobilní aplikaci nebo aby tyto údaje poskytl beauty konzultantovi v prodejně. Zpracování těchto osobních údajů se provádí v souladu s článkem 5 „Osobní údaje“ těchto OP.

Po dokončení přihlášení obdrží Člen e-mailem potvrzení včetně osobního kódu elektronické karty do Věrnostního programu. Tento kód karty je jedinečným identifikačním číslem Člena v rámci Programu.

Členství ve Věrnostním programu může být zaregistrováno v počítačovém souboru společnosti Sephora pouze v případě, že informace poskytnuté v okamžiku založení členství jsou úplné, odpovídají požadovanému formátu a jsou použitelné. Člen je povinen udržovat své údaje aktuální, a to jejich aktualizací online na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci Zúčastněného subjektu nebo v prodejně. Společnost Sephora v žádném případě nenese odpovědnost, pokud Člen neobdrží nabídku z důvodu neaktuálních nebo nepřesných informací, s výjimkou případů, kdy nepřesnost údajů Člena vznikla vinou společnosti Sephora. V takovém případě se Člen může obrátit na společnost Sephora a požádat o poskytnutí řádné nabídky a aktualizovat své údaje.

3. VÝHODY A STATUS VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Věrnostní program umožňuje Členům využívat některé výhody, které je opravňují k různým odměnám, jež mohou od Zúčastněného subjektu získat na základě:

 • nákupů uskutečněných ve všech Věrnostních zónách; a
 • dalších akcí (jak je uvedeno ve Věrnostním programu) prováděných u Zúčastněného subjektu.

Výhody a odměny v rámci Věrnostního programu závisí na statusu Člena, který je určen počtem získaných věrnostních bodů (dále jen „Věrnostní body“).

Člen získává Věrnostní body za každou transakci uzavřenou v prodejnách ve Věrnostní zóně. Členové berou na vědomí, že Věrnostní body lze uplatnit pouze u Zúčastněného subjektu v jejich zemi. V případě transakcí v prodejně budou Věrnostní body připsány na účet Člena do 24 hodin po provedení transakce.

Věrnostní body lze získat také za transakce uzavřené na webových stránkách Zúčastněného subjektu (dále jen „Webové stránky“) nebo v mobilní aplikaci (dále jen „Mobilní aplikace“). V případě transakcí na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci budou Věrnostní body připsány na účet Člena do 24 hodin po odeslání objednávky.

Kromě toho je možné prostřednictvím několika níže uvedených akcí u Zúčastněného subjektu získat bonusové body za účast (dále jen „Bonusové body“):

 • nákupní den;
 • využívání služeb Sephora;
 • hodnocení a recenze produktů;
 • účast v komunitě Beauty Board (platforma pro sdílení fotografií a videí zveřejněných na sociálních sítích zobrazující uživatele, kteří ve svých mediálních příspěvcích označili společnost Sephora při použití make-upu s produkty prodávanými společností Sephora), pokud je ve Zúčastněném subjektu k dispozici;
 • splnění mise určené společností Sephora v souvislosti s reklamní kampaní – podmínky konkrétní kampaně budou upřesněny ve příslušném oznámení.

Počet Věrnostních a Bonusových bodů (dále jen „Body"), které lze získat, je pro každou zemi definován v Příloze 3.

Počet Věrnostních a Bonusových bodů, které může Člen nasbírat v rámci Věrnostního programu, jsou omezeny podle jednotlivých zemí, jak je uvedeno v Příloze 5. Body získané nad rámec výše uvedených limitů nebudou zohledněny.

Počet Bodů, které mají Členové k dispozici, je možné zjistit:

 • kontaktováním zákaznického servisu Zúčastněného subjektu;
 • na online účtech Členů (Webové stránky nebo Mobilní aplikace);
 • prostřednictvím e-mailu obdrženého od Zúčastněného subjektu;
 • ve všech prodejnách Zúčastněného subjektu.

3.1 - Unlimited status

Unlimited status (dále jen „Unlimited status“) se přiděluje všem novým Členům Věrnostního programu.

S Unlimited statusem Člen:

 • obdrží Dárek na uvítanou při prvním nákupu po přihlášení do Věrnostního programu, který je k dispozici po dobu šesti (6) měsíců;
 • má nárok na odměnu v závislosti na limitech Bodů stanovených subjekty Sephora ve Věrnostní zóně, jak je definováno v Příloze 3 (Věrnostní body a Bonusové body se sčítají);
 • má právo účastnit se soukromé akce „Happy Days“;
 • obdrží dárek k narozeninám, pokud sdělí své datum narození. Pro získání Narozeninové nabídky je nutné vyplnit nebo upravit datum narození nejpozději 1 den před datem narození. V případě změny je tato nabídka vyhrazena pro Členy, kteří ji nevyužili v posledních 12 měsících. V opačném případě budou moci Členové Narozeninovou nabídku využít k vyplněnému datu v následujícím roce.

Narozeninová nabídka je podrobně popsána v Příloze 1.

Po dosažení limitů Věrnostních bodů stanovených v Příloze 4 si Člen může vybrat jednu z níže popsaných odměn:

 • sleva 10 % na jeden nákup, kterou lze uplatnit na celý sortiment Zúčastněného subjektu, nebo;
 • produkt vybraný z katalogu Zúčastněného subjektu, nebo;
 • požadovat od Zúčastněného subjektu poskytnutí daru nějakému sdružení nebo pro určitý účel.

Pokud si Člen zvolí charitativní odměnu, je výslovně srozuměn s tím, že dar poskytne Zúčastněný subjekt. Z tohoto důvodu nebude Členům vystaven daňový doklad.

3.2 - Gold status

Gold status (dále jen „Gold status“) se uděluje členům, kteří v posledních 12 (dvanácti) po sobě jdoucích měsících dosáhli limity Bodů platné u Zúčastněného subjektu, jak je podrobně uvedeno v Příloze 4. Členové budou informováni prostřednictvím e-mailu a oznámením v osobním účtu.

Členové s Gold statusem mohou využívat následující výhody:

 • odměnu v závislosti na limitech Bodů stanovených subjekty Sephora ve Věrnostní zóně, jak je definováno v Příloze 3 (Věrnostní body a Bonusové body se sčítají);
 • celoroční slevu ve výši 15 % (patnáct procent) na oblíbenou značku (dále jen „Oblíbená značka“); tato výhoda vyžaduje, aby Člen společnosti Sephora sdělil svou oblíbenou značku (více informací viz Příloha 1);
 • pozvánku k účasti na PR eventu;
 • pozvánku na soukromou akci „Happy Days“;
 • bezplatné doručení nákupů na Webových stránkách bez ohledu na výši nákupu v zemi Zúčastněného subjektu;
 • výhodu ve výročí uzavření členství;
 • dárek k narozeninám, pokud sdělí své datum narození. Narozeninová nabídka je podrobně popsána v Příloze 1.

Po dosažení limitů Věrnostních bodů stanovených v Příloze 4 si Člen může vybrat jednu z odměn popsaných níže u kategorie Gold status.

Veškerá specifika výhod Gold statusu v zemi bydliště Člena jsou popsána v Příloze 1.

Společnost Sephora si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení poskytnout další výhody některému nebo všem členům s Gold statusem; tyto dočasné výhody za žádných okolností nepředstavují závazek společnosti Sephora.

Aby si Člen udržel Gold status i v následujících 12 (dvanácti) po sobě jdoucích měsících, musí během 12 (dvanácti) po sobě jdoucích měsících ode dne udělení nebo udržení Gold statusu získat požadovaný počet Bodů. V opačném případě si společnost Sephora vyhrazuje právo snížit status na Unlimited.

Body se počítají s ohledem na datum účinnosti, k němuž společnost Sephora Členům Body přidělí.

U každého Člena s Gold statusem bude společnost Sephora po dobu 30 (třiceti) dní ode dne získání nebo udržení tohoto Statusu kontrolovat počet nasbíraných Bodů, aby zkontrolovala počet vrácených produktů, které ode dne data získání nebo udržení tohoto Statusu Člen vrátil a za které mu mohly být vráceny peníze. Pokud kumulativní částka náhrad po vrácení produktů sníží počet bodů nasbíraných za posledních 12 měsíců pod požadovanou hranici, Člen přestane být držitelem tohoto Statusu.

Obecně platí, že pokud Člen nesplní podmínky pro udržení Gold statusu, přestane požívat jeho výhod.

3.3 - Věrnostní zóna

Věrnostní program je regionální Program sdružující subjekty společnosti Sephora ve Věrnostní zóně. V této souvislosti mají Členové možnost:

 • sbírat Věrnostní body v prodejně ve všech Věrnostních zónách;
 • sbírat Věrnostní body online (na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci) a Bonusové body u Zúčastněného subjektu;
 • uplatnit Body u Zúčastněného subjektu (na Webových stránkách nebo v prodejně).

Pro využívání Věrnostní zóny je nutné, aby byl Člen z určité země při návštěvě prodejny v jiné zemi identifikován.

Proto Člen, který chce získat Věrnostní body za nákupy uskutečněné v cizí zemi – člen Věrnostní zóny, musí prodejnímu poradci předložit kód karty nebo jiné údaje, které si prodejní poradce vyžádá k identifikaci Člena, pokud kód karty není k dispozici.

Příklad: Člen, který se přihlásil do Věrnostního programu v Polsku, si zakoupí výrobek v prodejně Sephora v České republice. Člen si přeje, aby byl tento nákup za účelem získání příslušných bodů zohledněn ve Věrnostním programu. Za tímto účelem sdělí Člen nakupující u polského subjektu Sephora své osobní údaje nezbytné k tomu, aby prodejní poradce zajistil přidělení bodů na věrnostní účet Člena.

Členové jsou srozuměni s tím, že Body mohou získávat pouze ve Věrnostní zóně (viz Příloha 2). Pro vyloučení pochybností platí, že za nákup u společnosti Sephora mimo Věrnostní zónu Body získat nelze.

4. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

4.1 - Individuální program

Kód karty Věrnostního programu je osobní a je vyhrazen jednotlivcům pro jejich vlastní (kód karty Věrnostního programu nelze přenášet) a neprofesionální použití.

Jedna osoba může mít přidělený pouze jeden kód karty Věrnostního programu (stejné příjmení, jméno (jména), adresa, e-mail a/nebo telefonní číslo).

Body, odměny a další výhody (včetně poukázek) nelze převést na jinou osobu a nelze je vyměnit za hotovost.

Společnost Sephora si vyhrazuje právo provést jakoukoli kontrolu pro ověření platnosti předplatného Věrnostního programu. Pokud společnost Sephora zjistí, že osoba je držitelem více než jednoho kódu karty Věrnostního programu, budou údaje a výhody Člena započítány pouze jednou v rámci jednoho kódu karty a druhý kód karty bude deaktivován a zbaven duplicitních bodů a výhod.

4.2 - Odměny

Unlimited status i Gold status umožňují Členům využívat několik odměn v závislosti na dosažení bodových limitů stanovených Zúčastněným subjektem. O dosažení stanovených limitů jsou Členové informováni e-mailem v souladu s platnými právními předpisy a mohou Body uplatnit pro získání odměn.

Podmínky platné pro využití odměn jsou popsány níže:

 • Odměny je možné si vyzvednout ve Zúčastněném subjektu online (prostřednictvím Webových stránek nebo Mobilní aplikace) a v prodejně.
 • Odměny jsou k dispozici po dobu maximálně 3 (tří) měsíců ode dne poskytnutí. Na konci období dostupnosti se odměny zruší a Body budou odebrány.
 • Platný katalog odměn je katalog, který je aktuální v okamžiku využití Bodů.
 • Odměny se sčítají. Z tohoto důvodu:
  • mohou Členové využívat všechny odměny poskytnuté během výše uvedeného období;
  • pokud Člen dosáhne na odměnu s Unlimited statusem a další odměnu s Gold statusem, bude moci využít obě odměny.
 • Dárky se po odeslání zasílají pouze na poštovní adresy v zemi Zúčastněného subjektu.
 • Odměna(y) poskytnutá(é) za Věrnostní body získané za nákup produktu může/mohou být zrušena(y), pokud je tento produkt vrácen a Členovi jsou vráceny peníze.

Veškeré informace o Věrnostním programu (stav, dostupné odměny, počet Bodů atd.) jsou k dispozici v online účtu, v prodejně nebo při kontaktování zákaznického servisu. Kontaktní údaje zákaznického servisu jsou k dispozici v Příloze 1.

4.3 – Obecné povinnosti

Členové se zavazují využívat Věrnostní program v souladu s ustanoveními uvedenými v těchto OP. V případě, že tak neučiní, vyhrazuje si společnost Sephora právo pozastavit nebo zrušit věrnostní účet Člena, deaktivovat jeho kartu Věrnostního programu nebo z ní odebrat Body za podmínek uvedených v článku „Pozastavení / deaktivace / ztráta bodů“.

Zodpovědnost za svou kartu Věrnostního programu nesou Členové. Použití karty Věrnostního programu se považuje za použití karty držitelem karty. V případě ztráty nebo odcizení karty Věrnostního programu (fyzické) nebo zneužití či hrozby zneužití elektronické Věrnostní karty (tj. použití kódu členské karty třetí osobou) by se Členové měli obrátit na zákaznický servis svého Zúčastněného subjektu. Členovi bude co nejdříve zaslán nový kód elektronické karty, přičemž si bude moci ponechat své Body a výhody, které na předchozí kartě nevyužil. Členovi nebude zaslána žádná fyzická karta.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

V souvislosti s Věrnostním programem společnost Sephora SAS a Zúčastněný subjekt působí jako společní správci údajů pro zpracování údajů Členů prováděné v rámci Věrnostního programu.

5.1 - Metody sběru údajů

Zúčastněný subjekt shromažďuje osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) týkající se osoby, která si přeje zapojit se do Věrnostního programu, a to v okamžiku přihlášení:

 • na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci prostřednictvím členského formuláře;
 • v prodejně u beauty konzultanta.

Pokud zákazník již má online účet a chce se přihlásit do Věrnostního programu, musí pouze dokončit online proces a případně doplnit chybějící osobní údaje. Všechny ostatní osobní údaje online účtu, které nebyly při přihlášení do Věrnostního programu změněny, se považují v profilu Člena za aktualizované.

Zúčastněný subjekt bude Osobní údaje z profilu Členů v rámci Věrnostního programu používat a zpracovávat za podmínek stanovených v těchto OP a v nakládání s osobními údaji a soubory cookies.

Dále platí, že pokud Člen po přihlášení v prodejně již má online účet a přeje si svůj Věrnostní účet propojit se svým online účtem, aby mohl využívat výhod Věrnostního programu online, bude muset vyplnit kód své karty a případně doplnit chybějící osobní údaje a v případě potřeby ověřit některé rozporuplné informace.

5.2 - Shromážděné údaje

Zúčastněný subjekt shromažďuje v rámci Věrnostního programu pouze přiměřené, relevantní a omezené Osobní údaje.

Pro vstup do Věrnostního programu je Člen povinen poskytnout následující údaje: oslovení, příjmení, jméno a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Zúčastněný subjekt je oprávněn při registraci shromažďovat také nepovinné Osobní údaje, aby Člena lépe poznal a tyto údaje využil pro konkrétní nabídky (např. datum narození).

Kromě toho bude Zúčastněný subjekt shromažďovat a vytvářet informace týkající se aktivit Členů v rámci Věrnostního programu a interakcí se službami společnosti Sephora (kód karty, Věrnostní status, počet Bodů, historie nákupů, nákupní zvyklosti...).

Všechny Osobní údaje shromážděné nebo vytvořené v rámci Věrnostního programu se zpracovávají pro níže popsané účely.

5.3 - Účely zpracování

Zúčastněný subjekt zpracovává Osobní údaje Členů za účelem správy Věrnostního programu na smluvním základě, zejména za účelem správy nároku Členů na různé výhody Věrnostního programu a zajištění jeho řádného plnění.

Kromě toho se Osobní údaje používají v souladu s platnými zákony:

 • k zasílání transakčních sdělení, která Členy informují o všech informacích souvisejících se správou Věrnostního programu na smluvním základě;
 • k zasílání nabídek a výhod Věrnostního programu Členům na základě oprávněného zájmu;
 • k zasílání konkrétních nabídek nebo sdělení Členům podle jejich zájmů a preferencí na základě oprávněného zájmu. Za tímto účelem jsou informace o činnostech a interakcích Členů se Zúčastněným subjektem kombinovány za účelem zpřesnění profilu a znalostí o nich.

Pokud Člen vyjádřil souhlas s používáním souborů cookie a dalších trackovacích technologií na Webových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci, shromážděné informace o prohlížení jsou také:

 • využívány za účelem lepšího poznání preferencí Člena a poskytování personalizovaných nabídek;
 • spojovány s Osobními údaji shromážděnými v rámci Věrnostního programu za účelem zobrazení cílené reklamy na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci, jakož i na webových stránkách třetích stran.

Osobní údaje Členů nebudou v žádném případě zpracovávány způsobem, který by byl neslučitelný s účely konkrétně definovanými v těchto OP.

5.4 - Doba uchovávání údajů

Osobní údaje Členů společnost Sephora SAS a Zúčastněný subjekt uchovávají po dobu, která nepřesahuje dobu potřebnou pro účely, pro které byly shromážděny, jak je popsáno v těchto OP. Společnost Sephora proto uchovává Osobní údaje po dobu trvání předplatného Věrnostního programu, prodlouženou o příslušné zákonné lhůty, a to zejména za účelem uchovávání dokladů o nákupech a umožnění společnosti Sephora plnit její zákonné povinnosti.

Osoba již není považována za Člena, a společnost Sephora její osobní údaje proto vymaže, pokud jsou kumulativně splněna následující kritéria:

 1. Člen neprovedl ve společnosti Sephora (včetně Věrnostní zóny) žádný nákup po dobu 5 (pěti) po sobě jdoucích let;
 2. Během tohoto pátého roku nedocházelo mezi Členem a společností Sephora k žádné interakci (žádné kliknutí na e-maily zaslané Zúčastněným subjektem, přihlášení k online účtu, objednávka, kontakt se zákaznickým servisem).

Členové jsou srozuměni s tím, že výmaz jejich Osobních údajů z důvodu nečinnosti má za následek smazání Bodů a všech výhod Věrnostního programu.

5.5 - Příjemci

Osobní údaje Členů shromážděné Zúčastněným subjektem jsou předávány společnosti Sephora SAS, která tyto Osobní údaje zpracovává jako společný správce údajů pro správu Věrnostního programu. Společnost Sephora SAS a Zúčastněný subjekt uzavřely v souladu s platnými právními předpisy vnitroskupinovou dohodu, která vymezuje odpovědnost a povinnosti každého z nich.

Osobní údaje Členů jsou rovněž předávány poskytovatelům služeb a subdodavatelům společnosti Sephora, kteří se podílejí na správě Věrnostního programu, například poskytovatelům, kteří spravují:

 • nabídky a výhody poskytované Členům;
 • sdělení zasílaná Členům, jako jsou poštovní doručovatelé nebo poskytovatelé e-mailového marketingu;
 • ukládání dat, jako jsou poskytovatelé cloudových služeb.

Společnost Sephora se zavazuje uzavřít s jakýmkoli poskytovatelem služeb, který jménem společnosti Sephora provádí zpracování údajů, dohodu v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, aby zajistila, že tento poskytovatel učiní veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany, bezpečnosti a zachování důvěrnosti zpracovávaných Osobních údajů.

Aby mohli Členové získávat Body ve Věrnostní zóně, budou mít subjekty v rámci Věrnostní zóny na požádání přístup k Osobním údajům Členů. Subjekty, které jsou členy Věrnostní zóny, proto podepsaly vnitroskupinovou dohodu, která toto zpracování Osobních údajů upravuje.

5.6 - Předávání osobních údajů

V souvislosti s Věrnostním programem se společnost Sephora zavazuje dodržovat příslušné právní předpisy platné v zemi Členů, které se vztahují k Osobním údajům předávaným mimo tuto zemi na smluvním základě.

Jakékoli předávání mimo zemi Členů bude omezeno na úkony nezbytně nutné pro využívání Věrnostního programu a bude podléhat zavedení jakýchkoli právních prostředků uznaných příslušnými zákony, které poskytují vhodné záruky pro zajištění bezpečnosti, zachování důvěrnosti a ochrany Osobních údajů.

Pokud tak vyžadují platné právní předpisy, budou Členové informováni o každém předání Osobních údajů mimo jejich zemi. V této souvislosti Členové potvrzují, že jsou si plně vědomi toho, že získávání Bodů ve Věrnostní zóně na jejich vlastní žádost znamená přístup k Osobním údajům ze strany země, kde jsou Body získávány.

Členové si mohou kdykoli vyžádat podrobné informace o zárukách, která společnost Sephora zavedla k zajištění souladu předávání Údajů s platnými právními předpisy.

5.7 - Práva Členů

Členové jsou oprávněni kdykoli uplatnit svá práva stanovená platnými právními předpisy o ochraně údajů, zejména právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, právo vznést námitku, právo na omezení zpracování a na přenositelnost údajů, a to tak, že se písemně obrátí na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů u svého Zúčastněného subjektu, jak je podrobně uvedeno v Příloze 1 (dále jen „Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů“).

Člen (nebo jeho zákonný zástupce) je rovněž oprávněn podle stejných pravidel uplatnit své právo vznést námitku proti rozhodnutím založeným na profilování nebo případně stanovit pokyny týkající se zpracování Osobních údajů po jeho smrti. V případě důvodných pochybností společnosti Sephora o totožnosti subjektu údajů je společnost Sephora oprávněna provést zjišťování za účelem identifikace osoby uplatňující své právo.

Členové jsou také oprávněni kdykoli ověřit a/nebo upravit Osobní údaje zadané do svého účtu prostřednictvím svého online účtu na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci.

Dále mají Členové právo obrátit se s jakoukoli stížností nebo reklamací ohledně zpracování Osobních údajů na příslušný dozorový úřad.

5.8 - Další informace

Podrobnější informace o zpracování Osobních údajů Členové naleznou v dokumentu Zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookies společnosti Sephora, které jsou k dispozici na Webových stránkách a v prodejnách.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se shromažďování a zpracování Osobních údajů společností Sephora se mohou Členové obrátit na Kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů svého Zúčastněného subjektu.

6. PRÁVA VYHRAZENÁ SPOLEČNOSTI SEPHORA

Společnost Sephora je oprávněna Věrnostní zónu kdykoli ze strategických důvodů upravit přidáním dalších subjektů společnosti Sephora.

Kromě toho si společnost Sephora vyhrazuje právo tyto OP ze zásadních důvodů kdykoli změnit. Zásadním důvodem pro změnu OP je zejména:

 1. změna obecně platných právních předpisů nebo jejich výkladu uplatňovaného oprávněnými orgány, která má přímý vliv na obsah OP a vede k nutnosti přizpůsobit je této změně předpisů nebo jejich výkladu,
 2. vydání rozsudku, rozhodnutí nebo jiného obdobného nařízení soudem nebo oprávněným orgánem veřejné moci, který má přímý vliv na obsah OP a v jehož důsledku je nutné OP změnit tak, aby se tomuto rozsudku, rozhodnutí nebo jinému obdobnému nařízení přizpůsobily,
 3. předcházení porušování OP nebo potlačování jejich zneužívání,
 4. odstranění nejasností nebo výkladových pochybností týkajících se obsahu OP,
 5. změna v postupu zapojování Členů do Programu,
 6. změna obchodní nebo marketingové strategie společnosti Sephora,
 7. úprava Věrnostní zóny v důsledku odebrání některých subjektů společnosti Sephora.

Pokud jsou tyto změny podstatné, bude Zúčastněný subjekt informovat Členy způsobem, který považuje za nejvhodnější (poštou, e-mailem, prostřednictvím textové zprávy, push notifikace, online oznámením a v prodejně...) v přiměřeném předstihu. Pokud budou Členové Věrnostního programu tento Program využívat i nadále po informování/oznámení a zveřejnění upravených OP, bude to považováno za souhlas s novou verzí OP.

Nejnovější verze OP je k dispozici na Webových stráněkách a v prodejně. Společnost Sephora vyzývá své Členy, aby se s aktuálním zněním OP pravidelně seznamovali.

Společnost Sephora si rovněž vyhrazuje právo Věrnostní program upravit nebo pozastavit. Sjednává se, že v případě trvalého ukončení Věrnostního programu nebo jeho úplného přepracování, které má za následek ztrátu výhod a/nebo nasbíraných Bodů, budou Členové informováni způsobem, který společnost Sephora považuje za nejvhodnější (poštou, e-mailem, prostřednictvím textové zprávy, online oznámením a v prodejně...), a to v přiměřeném předstihu. Pokud Člen nevyužije Body nasbírané před ukončením Věrnostního programu, budou tyto Body a/nebo výhody trvale nedostupné, není-li stanoveno jinak.

Kromě toho společnost Sephora nemůže zaručit, že nevyužité nashromážděné Body budou v jakékoli formě v rámci vývoje Věrnostního programu znovu použity.

7. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Společnost Sephora je výhradním vlastníkem ochranných známek Sephora a log používaných ve Věrnostním programu.

Členové berou na vědomí výhradní práva společnosti Sephora na ochranné známky a loga Sephora a zavazují se tyto prvky žádným způsobem nepoužívat a obecněji neporušovat práva duševního vlastnictví společnosti Sephora.

8. POZASTAVENÍ / UKONČENÍ / DEAKTIVACE / ZTRÁTA BODŮ

Věrnostní program je navržen tak, aby Členům poskytoval výhody na základě jejich aktivit a interakcí se společností Sephora. Pokud Člen po dobu 18 (osmnácti) po sobě jdoucích měsíců nevykonává žádnou činnost nebo interakci spojenou s jeho Věrnostním programem, jeho Body propadnou. Pro opětovné využívání výhod Věrnostního programu bude poté Člen muset znovu začít Body sbírat.

Věrnostní program rovněž předpokládá, že Člen dodržuje tyto OP a jedná vůči společnosti Sephora poctivě. Z tohoto důvodu si společnost Sephora v případě porušení OP nebo zneužití věrnostního programu Členem a/nebo ve vztahu ke společnosti Sephora vyhrazuje právo účet Člena Věrnostního programu pozastavit, nebo dokonce trvale deaktivovat a případně zrušit související výhody.

Společnost Sephora účet pozastaví a/nebo deaktivuje poté, co Člena vyrozumí způsobem, který považuje za nejvhodnější, aniž by Člen mohl požadovat jakoukoli náhradu, a to zejména v následujících případech:

 • v případě podvodu, pokusu o podvod nebo krádeže, které se Člen dopustí v prodejně/nebo na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích společnosti Sephora,
 • v případě nevhodného použití nebo zneužití Věrnostního programu,
 • v případě úkonů, které by mohly narušit provoz webových stránek nebo mobilních aplikací společnosti Sephora, provoz Věrnostního programu nebo provoz prodejen,
 • v případě důvodného podezření na porušení OP ze strany Člena, které má vliv na neoprávněné přidělení bodů nebo neodečtení bodů z účtu Člena, pokud by k takovému odečtení mělo dojít v souladu s OP, nebo neoprávněného poskytnutí jiných výhod v rámci Programu,
 • v případě platebního incidentu (incident, který brání v provedení platby společnosti Sephora), který není vyřešen do jednoho měsíce od urgence společnosti Sephora,
 • v případě urážlivých, rasistických, homofobních, sexistických komentářů a/nebo příspěvků, které se dotýkají lidské důstojnosti a základních svobod,
 • obecněji v případě nedodržení ustanovení těchto OP.

V případě výše popsaného porušení je společnost Sephora oprávněna po interním šetření účet Člena odblokovat. Každý Člen má právo předložit své zdůvodnění/vysvětlení svého jednání, které společnost Sephora považuje za porušení těchto OP. Bez ohledu na výše uvedené je společnost Sephora oprávněna účet Člena s okamžitou platností deaktivovat, pokud Člen opakovaně (bez ohledu na předchozí varování) nebo hrubě porušuje OP.

Dále je společnost Sephora oprávněna kdykoli ze závažného důvodu účet Člena ve Věrnostním programu ukončit s výpovědní lhůtou 2 (dva) měsíce, ve které může Člen uplatnit získané Body. Za závažný důvod se považuje:

 1. situace, kdy Člen nevykonával v rámci Programu žádnou činnost po dobu delší než 1 (jeden) rok;
 2. závažné porušení ustanovení OP ze strany Člena, které nezakládá důvod pro vyloučení z Programu s okamžitou platností.

Člen může svůj účet ve Věrnostním programu také kdykoli ukončit bez udání důvodu prostřednictvím e-mailu zaslaného Kontaktní osobě pro ochranu osobních údajů. Pokud Člen pak bude chtít začít získávat Body a opět využívat výhod Věrnostního programu, bude si muset vytvořit nový účet Věrnostního programu.

Okamžikem ukončení zaniká registrace Člena a Člen již nemůže získávat a uplatňovat Body.

9. ODPOVĚDNOST

Společnost Sephora je v rozsahu povoleném právními předpisy platnými v zemi, kde se nachází Zúčastněný subjekt, zproštěna veškeré odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé důsledky nesprávného fungování Věrnostního programu. V případě nesprávného fungování však společnost Sephora vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že Členové budou moci své Body využívat.

Společnost Sephora vynaloží veškeré úsilí, aby Členovi poskytla oznámenou výhodu. V případě nedostupnosti ji však společnost Sephora může nahradit jinou výhodou. Pokud výrobek již není k dispozici jako dárek, společnost Sephora si vyhrazuje právo jej nahradit.

Pokud je výrobek poskytnutý jako výhoda vadný, společnost Sephora se zavazuje vyměnit jej za výrobek bez vad. Náhradní produkt bude vydán na základě postupu oznámeného Zúčastněným subjektem a výhradně Členovi.

10. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Tyto OP budou vymáhány a vykládány v souladu s právními předpisy platnými zemi sídla Zúčastněného subjektu.

V případě potřeby sdělí Zúčastněný subjekt informace týkající se organizace, k níž patří, zejména kontakt na zprostředkovatelskou službu.

Příloha 1: Informace o Zúčastněném subjektu a místní specifika

A. Informace o Zúčastněném subjektu

Sephora s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 91 788, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85605

Adresa: SEPHORA, Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 00.

e-mail: privacy@sephora.cz

Příslušný dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů; www.uoou.cz.

B. Místní specifika

V případě sporu mezi Zákazníkem (Členem) a Prodávajícím (společností Sephora), který vznikne v důsledku účasti Člena ve Věrnostním programu a který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Člen podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, e-mail: adr@coi.cz, webové stránky: www.adr.coi.cz.

Dále upozorňujeme, že na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS je k dispozici online platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a prodávajícími. Prostřednictvím této platformy může Člen využít možnosti mimosoudního řešení stížností a vymáhání nároků v souladu s postupem pro řešení sporů online, který vypracovala Evropská komise. Mimosoudní řešení sporů není mediací podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích n

1. Výhody Člena s Unlimited statusem

Poskytnutá výhoda Doba platnosti
Narozeninový dárek +50 bodů Nabídka +50 extra bodů platí 1 měsíc a je pouze jednorázová. Body budou poskytnuty pouze v souvislosti s objednávkou na sephora.cz, v aplikaci nebo s nákupem v prodejnách Sephora v České republice. Nabídku nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami. Sephora s.r.o. si vyhrazuje právo změny. Počet bodů navíc je omezen na maximálně 50 bodů.
Dárek na uvítanou Kosmetický výrobek 6 měsíců po aktivaci Nabídka platí 6 měsíců po aktivaci a je pouze jednorázová. Pro čerpání této nabídky na prodejně je nutné předložit e-mailový kupon, pro čerpání na sephora.cz vložit promokód uvedený v e-mailu. Zákazník na základě kuponu obdrží konkrétní produkt dle aktuální nabídky. Dárek bude poskytnut pouze v souvislosti s objednávkou na sephora.cz, v aplikaci nebo s nákupem v prodejnách Sephora. Sephora s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit tento dárek jiným dárkem, není-li tento k dispozici. Platí jen do vyčerpání zásob. Nabídku lze kombinovat s jinými nabídkami a slevami. Sephora s.r.o. si vyhrazuje právo změny.

2. Výhody Člena s Gold statusem

Poskytnutá výhoda Doba platnosti
Dárek na uvítanou Kosmetický výrobek 6 měsíců po aktivaci Nabídka platí 6 měsíců po aktivaci a je pouze jednorázová. Pro čerpání této nabídky na prodejně je nutné předložit e-mailový kupon, pro čerpání na sephora.cz vložit promokód uvedený v e-mailu. Zákazník na základě kuponu obdrží konkrétní produkt dle aktuální nabídky. Dárek bude poskytnut pouze v souvislosti s objednávkou na sephora.cz, v aplikaci nebo s nákupem v prodejnách Sephora. Sephora s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit tento dárek jiným dárkem, není-li tento k dispozici. Platí jen do vyčerpání zásob. Nabídku lze kombinovat s jinými nabídkami a slevami. Sephora s.r.o. si vyhrazuje právo změny.
Narozeninový dárek Kupon na 750 Kč. Nabídka je platná, pokud je částka transakce rovna nebo vyšší než 751 Kč. 1 měsíc po aktivaci Jednorázová nabídka platná jeden měsíc od data obdržení sdělení k uplatnění v prodejnách Sephora v České republice, na sephora.cz a v aplikaci. Nabídka spočívá v získání slevy v hodnotě 750 Kč při nákupu jakéhokoli plnohodnotného (nezlevněného) produktu (kromě Dárkové karty a služeb Sephora), pokud je částka transakce rovna nebo vyšší než 751 Kč. Nabídka vyhrazena pouze adresátovi nabídky a je nepřenosná. Nabídku nelze směnit za hotovost ani jinou formu platby a nelze ji kombinovat s jinými nabídkami a akcemi. Sephora s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit tuto odměnu jinou odměnou, pokud tato nebude dostupná.
Výročí členství Kupon na 250 Kč. Nabídka je platná, pokud je částka transakce rovna nebo vyšší než 251 Kč. 1 měsíc po aktivaci
Oblíbená značka 15% sleva na všechny produkty vybrané značky. Zákazníci si mohou vybrat svou oblíbenou značku ze seznamu značek, který poskytuje společnost Sephora a který je k dispozici na webové stránce Sephora.cz nebo v prodejně. Změna tohoto seznamu je vyhrazena. Zákazníci si mohou kdykoli zkontrolovat seznam značek, na které se nabídka „Oblíbená značka“ vztahuje, a to v prodejně vyžádáním BA nebo v e-shopu v sekci „Moje nabídky“ na věrnostním účtu. Zákazníci si také mohou před nákupem zkontrolovat, zda je jejich vybraná oblíbená značka stále dostupná v seznamu. Zákazníci mohou Oblíbenou značku měnit každých 6 měsíců. Pokud nebude provedena žádná změna, zůstane oblíbená značka stejná, pokud nebude vyřazena ze seznamu dostupných značek.

3. Podmínky získávání dárků / odměn

Odměnu ve formě dárku si může Člen vyzvednout za poplatek 1 Kč. Skutečné tržní hodnoty těchto odměn najdete v katalogu produktů Sephora, online nebo v prodejně.

Poskytnutá výhoda Doba platnosti
Odměna za každých nasbíraných 250 bodů Kosmetický výrobek z katalogu odměn nebo Kupon na slevu 10 % nebo Dar na charitu 3 měsíce po aktivaci Jednorázová nabídka platná po dobu 3 měsíců, dostupná v obchodech Sephora v České republice, na sephora.cz nebo v aplikaci. Odměnu nelze směnit za hotovost nebo jinou formu platby. 10% kupon nelze sčítat s jinými nabídkami a akcemi a neplatí na dárkové karty Sephora a na služby Sephora.

4. Podmínky vracení dárků / odměn

Pokud Člen získá odměnu v kamenném obchodě, její vrácení není možné.

Pokud Člen obdrží odměnu prostřednictvím online prodeje společně s prodaným zbožím, dojde mezi společností Sephora a Členem k uzavření smlouvy o odměně za podmínky, že pokud Člen od kupní smlouvy odstoupí, smlouva o odměně týkající se této odměny pozbude platnosti. Člen však není povinen společnosti Sephora vrátit odměnu společně se zbožím.

Uplatněné Věrnostní body nebudou Členovi vráceny. Člen bere na vědomí, že na dárek/odměnu se nevztahují záruční nároky.

5. Kontaktní údaje zákaznického servisu

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Věrnostního programu Člena se obraťte na zákaznický servis Zúčastněného subjektu.

Telefonní číslo: 800 200 111

Kontaktní formulář

E-mail: zakaznickyservis@sephora.cz

Příloha 2: Věrnostní zóna

Typ získaného bodu Automatické získávání bodů Rychlejší získávání bodů
Zásada Za nákupy uskutečněné výhradně v prodejnách společnosti Sephora v níže uvedených zemích získávají zákazníci přihlášení do věrnostního programu Sephora Unlimited body automaticky po provedení transakce. V případě nákupu uskutečněného výhradně v prodejnách Sephora v níže uvedených zemích jsou zákazníci, kteří jsou přihlášeni do věrnostního programu Sephora Unlimited, povinni uschovat účtenku o nákupu a pro získání bodů za nákup zavolat na zákaznický servis země svého Zúčastněného subjektu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uskutečnění transakce.
Seznam zemí Polsko, Česká republika, Švýcarsko, Švédsko, Dánsko, Srbsko, Německo, Turecko, Velká Británie Řecko, Španělsko, Francie, Portugalsko, Itálie, Rumunsko, Katar, Kuvajt, Bahrajn, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty
Doba zpracování bodů Body budou připsány na účet Člena do 24 hodin po provedení transakce nebo okamžiku aktivity. Body budou připsány během 24 hodin po zavolání na zákaznický servis.
Směna peněz Hodnota transakce se přepočítá v den transakce podle směnného kurzu mezi měnami země, kde se transakce uskuteční, a země Zúčastněného subjektu Člena. Body se pak vypočítají podle pravidel uvedených v Příloze 3. Hodnota transakce se přepočítá v den transakce podle směnného kurzu mezi měnami země, kde se transakce uskuteční, a země Zúčastněného subjektu Člena. Body se pak vypočítajjí podle pravidel uvedených v Příloze 3.

Příloha 3: Získávání Věrnostních bodů a Bonusových bodů v zemi Zúčastněného subjektu

Transakce: hodnota bodů Den nákupu Služba Hodnocení a recenze Kosmetická rada Mise *
Česká republika 1 bod = 10 Kč 10 bodů 10 bodů 5 bodů 5 bodů x2 bodů nebo + X bodů

* Pro každou misi bude Členům věrnostního programu zasláno zvláštní sdělení, v němž bude uveden počet bodů, které mohou získat.

Příloha 4: Limity bodů

Limit pro poskytnutí odměny Limit pro poskytnutí Gold statusu
Česká republika 250 bodů 2500 bodů za 12 po sobě jdoucích měsíců

Příloha 5: Limity

Limit účasti mezi 2 odměnami Limit týkající se narozenin Omezení dne nákupu Omezení počtu bodů za transakce Omezení účasti za rok Snížení Gold statusu
Omezení počtu bodů za účast, dokud nebude poskytnuta jedna odměna Omezení počtu bodů získaných za Narozeninovou nabídku Omezení počtu bodů za den nákupu na jeden nákup denně Omezení počtu bodů za jednu transakci Omezení počtu bodů za účast ročně Snížení Gold statusu v případě zákazníků, kteří vrací velké množství produktů
Česká republika 50 bodů + 50 bodů 10 bodů 5000 bodů 500 bodů Pokud během 62 dnů po zvýšení statusu na Gold dojde v důsledku vracení produktů zákazníkem k poklesu bodů pod hranici 2 000 bodů získaných za posledních 12 měsíců, klient již nebude moci Gold status využívat.

Verze ze dne 25.05.2023.