I- Nota prawna
Strona internetowa Sephora jest opracowana i edytowana przez:
Sephora Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki I Wigury 16C,02-092 Warszawa
rejestracja w rejestrze przedsiębiorców: KRS nr 0000030761 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
NIP: 676-199-27-51
Kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł

Telefon : 800 700 807 (infolinia bezpłatna)
E-mail : esklep@sephora.pl
Hosting strony zapewnia: MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business Services, 22001 Loudoun County Parkway, Ashburn, VA 20147. Tél : 1-800-265-2316

 

II- OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

1. Przeznaczenie Strony
Strona internetowa firmy Sephora: www.sephora.pl oraz m.sephora.fr w wersji zoptymalizowanej dla korzystania za pomocą urządzeń mobilnych (zwana dalej „Strona”) sŁuży do prowadzenia handlu elektronicznego za pośrednictwem Internetu. Umożliwia sprzedaż kosmetyków i akcesoriów oraz świadczenie specjalistycznych usŁug, takich jak porady w zakresie pielęgnacji urody lub indywidualne zalecenia kierowane do internautów czy użytkowników korzystających ze Strony. Strona jest dostępna:
a) przez Internet pod adresem www.sephora.pl, pod adresem m.sephora.pl w wersji dostosowanej do telefonów komórkowych,
b) przez “Appstore" i "Playstore" w formie aplikacji mobilnej dostosowanej do urządzeń iOS i Android .

Korzystanie ze Strony przed dowolną osobę, niezależnie od powodu, z jakiego ją odwiedza, konsultacje lub dokonywanie na niej zakupu (zwaną dalej „Użytkownikiem”), podlega niniejszym ogólnym warunkom korzystania (zwanym dalej „OWK”).

 

2. Dane osobowe i pliki „Cookies”
Poprzez działanie niniejszej Strony Sephora zbiera dane osobowe. Zasady przetwarzania danych są opisane w Polityce Prywatności umieszczonej na Stronie. Użytkownicy są informowani o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych w sposób określony przez prawo.

Dane osobowe zbierane przez Sephora są gromadzone, przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

 

3. Własność intelektualna
3.1. Strona
Strona oraz dowolne związane z nią oprogramowanie mogą zawierać informacje poufne oraz dane chronione na mocy przepisów o wŁasności intelektualnej.

Z tego powodu, o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, prawa własności intelektualnej w odniesieniu do dokumentów i wszelkich treści, które tworzą Stronę, niezależnie od ich rodzaju, oraz każdego z elementów Strony (obrazy, ilustracje, dźwięki, teksty, elementy graficzne, karta itd.), w tym oprogramowanie, bazy danych i newslettery, są wyłączną własnością Sephora (dalej „Zawartość”). Sephora nie udziela Użytkownikom żadnej licencji ani żadnych innych praw do Zawartości innych niż prawo odwiedzania Strony. Reprodukowanie Zawartości, w całości lub częściowo, jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych, na użytek prywatny, a jakiekolwiek powielanie i wykorzystanie kopii zrealizowanych w jakimkolwiek innym celu, w dowolny sposób i w dowolnej formie, jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie utworów pochodnych, łączenie, wydzielanie (z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem), sprzedawanie, przydzielanie, udzielanie dalszych licencji lub przekazywanie w dowolny sposób jakiegokolwiek prawa dotyczącego Zawartości. Zabrania się także modyfikowania Zawartości, w całości lub częściowo, a szczególnie oprogramowania, oraz używania zmodyfikowanych wersji oprogramowania w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do serwisu oraz uzyskania dostępu do Strony w sposób inny niż za pomocą interfejsu, jaki w tym celu Sephora dostarcza Użytkownikowi.

3.2. Znaki towarowe
Sephora jest właścicielem znaku towarowego Sephora i wszystkich logo Sephora.

Użytkownik ma świadomość, że prawo do znaku towarowego Sephora przysługuje wyłącznie Sephora i nie będzie wykorzystywał go w jakikolwiek sposób, oraz, ogólnie nie naruszy praw własności intelektualnej Sephora. Sephora na prawo domagać się odszkodowania w przypadku podrobienia znaku towarowego oraz, ogólniej, w razie naruszenia praw własności intelektualnej. Użytkownikowi nie wolno także naruszać praw własności, a szczególnie własności intelektualnej, jakie może posiadać dowolna spółka grupy, do której należy Sephora.

Partnerzy Sephora są właścicielami swoich znaków towarowych.

Wszystkie znaki towarowe lub logo widoczne na Stronie są własnością Sephora lub jednej ze spółek grupy, do których należy Sephora bądź jej usługodawców, partnerów czy dostawców. Wszelkie wykorzystanie, w dowolny sposób, wskazanych znaków towarowych i/lub logo i/lub wszelkiej innej Zawartości, wymaga wyraźnej zgody Sephora lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

3.3. Linki hipertekstowe
Na Stronie mogą znajdywać się linki zapewniające dostęp do innych stron internetowych lub innych źródeł internetowych. Biorąc pod uwagę, że Sephora nie może kontrolować stron i źródeł zewnętrznych, Sephora nie może ponosić odpowiedzialności za udostępnianie rzeczonych stron i źródeł zewnętrznych, za ich treść, reklamy, produkty, usługi, wszelką inną informację lub dane dostępne na stronach i źródłach zewnętrznych lub dostępne za ich pośrednictwem. Ponadto, Sephora nie jest odpowiedzialna za uszczerbek i straty, stwierdzone lub domniemane, które wynikają lub mają związek z wykorzystaniem lub faktem, że zaufano treści, dobrom lub usługom dostępnym na wspomnianych stronach lub źródłach zewnętrznych.

Tworzenie linków prowadzących do Strony Sephora, framing Strony oraz, ogólniej wszelkie wykorzystanie elementu tworzącego Stronę wymaga uprzedniej, wyraźnej zgody Sephora. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnej chwili, bez podawania powodu. Sephora może (i) żądać likwidacji wszelkich linków prowadzących do Strony, na które nie wyraziła zgody lub nie wyraża więcej zgody i (ii) domagać się odszkodowania w celu naprawienia szkody poniesionej z tego powodu.

 

4. Postępowanie Użytkowników
Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystania z Internetu w sposób odpowiedzialny, szanując prawa innych użytkowników Internetu i zachowując dobre obyczaje.

Odwiedzając Stronę, Użytkownik nie ma prawa:

- umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób treści, które są niezgodne z prawem, krzywdzące, zawierające groźby, napastliwe, niedozwolone, zawierające pomówienia, wulgarne, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość itd.;

- umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób treści reklamowych lub promocyjnych niezamówionych lub na otrzymywanie których nie wyrażono zgody, druków reklamowych, treści nieprawdziwych lub oszczerczych , „łańcuszków szczęścia” lub próśb w jakiejkolwiek formie;

- umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób elementy zawierające wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego;

- zakłócać lub przerywać pracę Strony, serwerów lub sieci połączonych ze stroną oraz naruszać wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych ze Stroną;

- próbować zakłócić serwis jakiegokolwiek użytkownika, firmy zapewniającej hosting lub sieci, co obejmuje – przykładowo – narażanie Strony na działanie wirusa, powodowanie saturacji, zalewu serwera, saturacji skrzynki odbierającej pocztę elektroniczną lub fałszowania nagłówka pakietu informacyjnego protokołu TCP/IP lub dowolnej części informacji podanych w nagłówku znajdującym się w każdym e-mailu;

- uzyskiwać dostęp do danych, które nie są przeznaczone dla Użytkownika lub wchodzić na serwer / konto, które nie zostało udostępnione Użytkownikowi;

- próbować badać, obserwować lub testować odporność systemu lub sieci, naruszać zasad bezpieczeństwa lub zasad weryfikacji tożsamości Użytkowników bez uprzedniej zgody;

- podszywać się pod inną osobę;

- prowadzić działalność niezgodną z prawem lub nakłaniać osobę trzecią do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub wszelkiej innej działalności mogącej naruszyć prawa firmy Sephora, jej dostawców, partnerów, dystrybutorów, reklamodawców lub dowolnego Użytkownika;

- przesyłać lub przekazywać (w dowolny sposób) informacje lub oprogramowanie opracowane na podstawie Strony, szczególnie innym krajom lub obywatelom zagranicznym, z naruszeniem przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego.

Mając na uwadze globalny zasięg Internetu, każdy Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania wszystkich lokalnych i międzynarodowych zasad i procedur dotyczących etyki internetowej oraz regulujących treści, jakich zamieszczanie jest dozwolone w Internecie, w tym wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych.

Bez uprzedniego powiadomienia Sephora może podjąć wszelkie środki kładące kres korzystaniu ze Strony przez Użytkownika lub korzystaniu z dowolnego serwisu Sephora, wskutek postępowania naruszającego niniejsze warunki korzystania, niezależnie od odszkodowania, którego Sephora ma prawo dochodzić od Użytkownika w razie nieposzanowania Ogólnych warunków korzystania ze Strony.

 

5. Dostęp do Strony i Odpowiedzialność
5.1. Dostęp do Strony i jej funkcjonowanie
Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do Strony Sephora oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu i uzyskania dostępu do Strony. Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu i ze Strony Sephora.

Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

System operacyjny: Windows lub Linux (konsola graficzna) lub Mac OS
Dysk twardy: 8.0 GB wolnej przestrzeni na dysku
Karta graficzna: minimum 256 MB pamięci wspierająca rozdzielczość
Sterowanie: Klawiatura, mysz komputerowa, ekran dotykowy
Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji:
Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5;
Rozdzielczość standardowa 1024x768
Korzystanie ze Strony jest także możliwe za pomocą urządzeń mobilnych tj. smartfonów. Aktualnie nie jest możliwe korzystanie ze Strony za pomocą tabletów.
Korzystanie ze Strony za pomocą urządzenia mobilnego (smartfona) jest możliwe przy użyciu następujących typów smartfonów z zainstalowanymi wskazanymi systemami operacyjnymi
Typ smartfonaSystem operacyjny
Iphone 4S6
Iphone 5 7
Iphone 6 8
LG Nexus 5 Lollipop
Samsung Galaxy S2Jelly Bean
Samsung Galaxy S3Kit Kat
Ponadto system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, musi speŁniać następujące minimalne wymagania techniczne:
Łącze internetowe: 3G.
Przeglądarka internetowa: Strona powinna być dostępna z użyciem każdej przeglądarki internetowej, jednakże gwarantujemy poprawną pracę strony na urządzeniu mobilnym jedynie przy użyciu przeglądarki Safari i Google Chrome.
Niektóre obszary kontentu Strony, a także niektóre funkcjonalności Strony nie są dostępne w przypadku korzystania ze Strony za pomocą urządzenia mobilnego (np. dodawanie komentarzy na temat produktów na Stronie).
5.2. Dokonywanie zakupów na Stronie
Do dokonywania zakupów na Stronie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta Użytkownika na Stronie. Aby zaŁożyć konto Użytkownika należy wejść w zakŁadkę „ZaŁóż konto” kierującą na stronę www.sephora.pl/secure/user/login.jsp lub (w przypadku urządzeń mobilnych) https://m.sephora.pl/index.html#!register/action=cart i wypeŁnić formularz, w tym podać imię i nazwisko, adres email oraz określić hasŁo do konta.

W celu złożenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest dokonać: wyboru zamawianych produktów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.

5.3. Odpowiedzialność
Użytkownik korzysta ze Strony na własną odpowiedzialność. Sephora nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą mógłby ponieść Użytkownik w wyniku korzystania ze Strony.

5.4. Ograniczenie odpowiedzialności
Strona zawiera także informacje pochodzące od osób trzecich oraz linki prowadzące do innych stron internetowych. Sephora nie sprawdza ani dokładności umieszczanych tam informacji, ani ich treści. W związku z powyższym, Sephora nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z korzystania, dostępu lub niemożności korzystania z informacji od osób trzecich oraz treści innych stron internetowych.

Sephora nie udziela żadnych gwarancji, jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednich lub domniemanych, odnośnie do rzetelności, dokładności, aktualności, oryginalności, dyspozycyjności, wiarygodności i kompletności informacji.

5.5. Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące działania Strony winny być składane przez Użytkownika w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy wysyłać na adres esklep@sephora.pl z opisem problemu stanowiącego przyczynę reklamacji, wskazaniem daty, kiedy problem się pojawił i wskazaniem imienia i nazwiska Użytkownika zgłaszającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni; o wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na adres, z którego reklamacja została wysłana.

 

6. Informacje ogólne
6.1. Zmiany
Sephora zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i aktualizowania Ogólnych warunków korzystania bez wcześniejszego powiadamiania. W celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami, Sephora zachęca Użytkownika do regularnego czytania OWK. Korzystanie ze Strony odbywa się zgodnie z OWK obowiązującymi w chwili korzystania z niej.

6.2. Integralność
Jeżeli jedno z postanowień niniejszych OWK przestanie obowiązywać wskutek zmian ustawodawczych, zmian przepisów lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień OWK.

6.3. Prawo właściwe
Niniejsze OWK podlegają prawu polskiemu.

WSZELKIE SPORY ZWIĄZANE Z ISTNIENIEM, WYKŁADNIĄ, WYKONANIEM LUB ROZWIAZANIEM UMOWY ZAWARTEJ MIĘDZY SEPHORA I UŻYTKOWNIKIEM, KTÓRE NIE ZOSTANĄ ROZSTRZYGNIĘTE POLUBOWNIE, BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ WŁAŚCIWE SĄDY POWSZECHNE W POLSCE.

Informacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem 800 700 807 (infolinia bezpłatna)

Wersja z dnia 07/09/2017