*Sleva se nevztahuje na již zlevněné produkty a na značky Kenzoki, Tata Harper, The Ordinary. Slevy nelze kombinovat. Sleva bude odečtena v košíku automaticky.
Zadejte název produktu, značky...

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kosmetovigilance a nutrivigilance


Tyto zásady popisují, jakým způsobem Sephora SAS („Distributor“) a Sephora S+ („Značka Sephora“) používají informace, které se vás týkají, a které se shromažďují právě v případech oznámení nežádoucích zdravotních účinků, které jste vy, nebo vaši blízcí, případně utrpěli následkem použití některého z výrobků prodávaných společností Sephora SAS. Díky vaší pomoci tak Distributor a Značka Sephora budou moci zajistit sledování nežádoucích zdravotních účinků, u nichž dojde k prohlášení nebo oznámení v souladu platnými předpisy (dále jen „Nežádoucí zdravotní účinek“).

Distributor a Značka Sephora odpovídají za to, že u případů zpracování kosmetovigilance a případně nutrivigilance, budou tyto informace osobního charakteru („Informace“) spadající do rámce výše uvedených událostí zdravotní vigilance zpracovány zvlášť. Oba se nacházejí na adrese 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francie (dále jen společně „Sephora“ nebo „My“).

Ochrana a bezpečnost informací o našich zákaznících a uživatelích našich produktů je pro Sephoru zásadní.

Prosíme tedy, abyste si pozorně přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů, kde naleznete informace o podmínkách zpracovávání informací, které nám svěřujete vždy, když nám oznamujete Nežádoucí zdravotní účinek, a to především: 

Připomínáme, že Sephora může tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoliv aktualizovat. Datum poslední aktualizace je uvedeno na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů. Prosíme, abyste je pravidelně sledovali.


Jaké informace o vás získáváme?


Informace, které se vás týkají, získáváme následujícími prostředky:


 •  Přímo od vás, pokud kontaktujete Distributora prostřednictvím:
 1. našeho zákaznického servisu, telefonicky, e-mailem, při objednávce na našem e-shopu, pomocí příspěvků na našich stránkách a na našich sociálních sítích;
 2.  našich poradců v obchodě; nebo
 • Přes třetí osoby, pokud se k nám případy dostanou od značek nebo od některého zdravotníka.


Abychom mohli řádně plnit náš úkol zdravotní vigilance trhu, Sephora shromažďuje následující informace:


 • Informace týkající se exponované osoby v míře nezbytně nutné pro zhodnocení Nežádoucího zdravotního účinku, zejména:
 1. informace o rodinném stavu, totožnosti, identifikační a kontaktní informace: vaše příjmení, jméno, datum narození, číslo věrnostní karty, jakož i vaše poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat, pokud chcete vědět, jak bylo s vaším oznámením naloženo. Pokud je uživatel produktu nezletilý, požadujeme také příjmení a jméno jeho právního zástupce.
 2.  informace týkající se osobního a/nebo pracovního života: údaje o použití předmětného produktu nezbytně nutné ke zhodnocení Nežádoucího zdravotního účinku.
 3.  informace o zdraví: popis nežádoucích účinků (druh utrpěné reakce), zda lékař předepsal pracovní neschopnost, jakož i dobu jejího trvání, zda došlo k hospitalizaci atd.
 • Informace o osobě, která podala oznámení o Nežádoucím zdravotním účinku (případně o zdravotníkovi, který by mohl poskytnout podrobnosti).

Osoba je informována, že bude muset být zrušeno utajení její totožnosti. Musí tedy dbát na to, aby sdělila jen informace omezené na informace požadované společností Sephora pro splnění povinností ve věci kosmetovigilance a nutrivigilance. 

Účel zpracováníDůvody, proč naše oddělení potřebuje zpracovávat vaše osobní údaje
Prevence, dozor, hodnocení a správa Nežádoucích zdravotních účinků. Mezi tyto operace zpracování patří: (i) shromažďování, registrace, analýza, sledování, dokumentace, předávání a uchovávání údajů týkajících se všech Nežádoucích zdravotních účinků produktů Značky Sephora, jakožto výrobce, nebo prodávaných společností Sephora, jakožto Distributora; a (ii) správa kontaktů s osobou, která jí oznámila Nežádoucí zdravotní účinek. Povinnost ze zákona: zpracování informací souvisejících s kosmetovigilancí a nutrivigilancí produktů prodávaných společností Sephora na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1223/2009 a Zákoníku veřejného zdraví.
Toto zpracování je rovněž nutné z důvodů veřejného zájmu, zaručení dodržování přísných norem kvality a bezpečnosti kosmetických výrobků a doplňků stravy.
Vypracování statistik opakování oznámených případů (tyto údaje nejsou jmenovité).Povinnost ze zákona a veřejný zájem pro společnost Sephora dohlížet na trh a zjišťovat rizikové produkty.
Sledování důsledků po oznámení Nežádoucí zdravotního účinku.Povinnost ze zákona: zajistit zhodnocení Nežádoucí zdravotního účinku.

Informace, které jsou pro nás nezbytné pro výše uvedené účely, jsou označené hvězdičkou na listu nespokojenosti zákazníka, který můžete případně vyplnit v našich obchodech, nebo vám mohou být upřesněny ústně, pokud se obrátíte na náš Zákaznický servis. Pokud se rozhodnete tato povinná pole nevyplnit, nebudeme moci vaše žádosti zpracovat a/nebo vás nebudeme moci opětně kontaktovat, pokud o to výslovně nepožádáte.

Ostatní informace (neoznačené hvězdičkou) jsou dobrovolné a umožňují nám vás lépe poznat a zlepšit naši komunikaci mezi vámi a našimi odděleními. 

Jaké jsou podmínky sdělování a předávání informací?


Může se stát, že budeme nuceni, avšak pouze za výše uvedenými účely, sdělit vaše informace následujícím příjemcům:


 • Oddělení regulace a kvality Sephora;
 • Reklamační oddělení Sephora (např. Právní oddělení a/nebo Zákaznická linka, které jsou s vámi v kontaktu);
 • Oddělení vnitřních auditů Sephora pro kontrolu dodržování předepsaných povinností;
 • Náš Moderátor příspěvků na stránkách Sephora;
 • Poskytovatelé služeb pověření vyšetřením Nežádoucího zdravotního účinku. Tento poskytovatel může být nucen vás kontaktovat, pokud s tím budete souhlasit, aby prošetřil oznámené Nežádoucí zdravotní účinky;
 • Značky produktů třetích osob zpochybněných v rámci oznámení;
 • Příslušní pracovníci pojišťoven;
 • Příslušné státní orgány veřejné správy v případě závažných Nežádoucích zdravotních účinků (např.: Státní agentura pro bezpečnost léčiv ANSM ve Francii);
 • Poskytovatelé spojení se zpracováním: IT poskytovatelé, kteří spravují zpracování, externí konzultanti, toxikologické laboratoře.

 

V případě, že se vaše oznámení týká použití produktu nějaké značky, která není zavedena v EHS, předáme informace dané značce, aby mohla dodržet své zákonem předepsané povinnosti související s mechanismem vigilance. K tomuto převodu je třeba váš souhlas a Sephora zavedla typizovaná smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí, která zaručují ochranu vašich údajů, pokud budou převedeny značkám mimo EHS. Máte právo na informace týkající se mechanismu předání, pomocí něhož jsou vaše údaje předávány mimo EHS, a země, do které se toto předávání provádí. Pokud chcete obdržet tyto informace, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže v rubrice „Kontaktujte nás“.

Vyhovíme také žádostem o informace, pokud k tomu budeme nuceni ze zákona, nebo pokud je vyzrazení nutné na ochranu našich práv a/nebo abychom byli v souladu se soudním řízením, rozhodnutím soudu, žádostí regulačního úřadu nebo s jakýmkoliv jiným soudním řízením proti nám.

V případě, že oznamujete Nežádoucí zdravotní účinky za třetí osobu, prosíme, abyste jí předali toto sdělení (v elektronické nebo papírové formě).

Jak je zajištěno uchovávání a bezpečnost poskytnutých informací?


Vaše údaje uchováváme po dobu 10 let počínaje datem, k němuž jste nahlásili Nežádoucí zdravotní účinek, abychom splnili naše povinnosti, které nám ukládá zákon s ohledem na předpis platný pro kosmetovigilanci a nutrivigilanci.

 

Jakmile už vaše údaje nejsou potřebné pro výše uvedené účely nebo za účelem archivace v souladu s našimi povinnostmi ze zákona, dbáme na to, aby byly odstraněny nebo anonymizovány.

 

Sephora přijímá veškerá technická a organizační opatření, která jsou rozumně potřeba, aby zajistila bezpečnost a důvěrný charakter osobních údajů, které zpracováváme.

Jaká jsou vaše práva?


V souladu s platným právem máte v souvislosti s vašimi údaji následující práva:


 • Obdržet kopii údajů, které se vás týkají, a veškeré informace o způsobu jejich zpracování;
 • Opravit chybné údaje (včetně práva na doplnění neúplných informací) při realizaci sledování;
 •  Získat omezení zpracování vašich osobních údajů, tzn. dočasné zmrazení těchto údajů, pokud:
 1.  je sporná správnost vašich údajů;
 2. již nepotřebujeme vaše údaje, ale jsou ještě nutné pro zjištění, výkon nebo obhajobu nějakého práva u soudu;
 •  Dát všeobecné nebo specifické pokyny ke způsobu zpracování a použití vašich údajů po vaší smrti.

 

Jestliže zpracování spočívá na dodržení nějaké zákonné povinnosti, nemáte právo na námitku, ani právo na výmaz údajů či přenositelnost údajů.

 

Máte také právo na podání stížnosti k vašemu místnímu kontrolnímu úřadu, který je pověřen ochranou osobních údajů: v České republice je tímto úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27Praha170 00.

Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v rubrice „Kontaktujte nás“. Připomínáme, že po vás můžeme požadovat důkaz o vaší totožnosti, a vyhrazujeme si právo fakturovat si náklady, pokud nás k tomu zákon opravňuje, např. jestliže je vaše žádost zjevně nepodložená nebo přemrštěná. Vynasnažíme se odpovědět na vaši žádost v platných lhůtách.

Jak nás můžete kontaktovat?


Pokud máte nějaké otázky ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů kosmetovigilance a nutrivigilance, nebo pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, kontaktujte nás na následující adrese:

 • poštou na následující adrese: Oddělení regulace Service Réglementaire Sephora, 41, rue Ybry, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Francie; nebo
 • e-mailem na adrese: cosmetovigilance@sephora.fr

Máme delegáta pověřeného ochranou osobních údajů, kterého je možné kontaktovat na následující adrese: privacy@sephora.cz nebo privacy@sephora.fr.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů kosmetovigilance a nutrivigilance můžeme kdykoliv upravit, abychom zohlednili případné změny zákona a/nebo naše osvědčené postupy v oblasti ochrany osobních údajů. V důsledku toho vás prosíme, abyste do nich pravidelně nahlíželi.

Datum poslední aktualizace je 10.10.2021.